SAP. ארועי SAPA

מיתוג ארועי SAPA 2014-2016

העבודות בפרוייקט 'SAP. ארועי SAPA':

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 2

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 2

מסך דיגיטלי. SAPA 4

מסך דיגיטלי. SAPA 4

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב שילטוני אוכל. SAPA 4

עיצוב שילטוני אוכל. SAPA 4

עיצוב לוגו SAPA 4

עיצוב לוגו SAPA 4

מיילר מידע לעובדים. SAPA 2

מיילר מידע לעובדים. SAPA 2

שילטוני אוכל. SAPA 4

שילטוני אוכל. SAPA 4

קוליסה, שילוט SAPA 2

קוליסה, שילוט SAPA 2

מיילר לעובדים SAPA 2

מיילר לעובדים SAPA 2

קוליסה, שילוט ארוע SAPA 2

קוליסה, שילוט ארוע SAPA 2

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 2

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 2

עיצוב שילטוני אוכל. SAPA 4

עיצוב שילטוני אוכל. SAPA 4

מיילר לעובדים. SAPA 3

מיילר לעובדים. SAPA 3

עיצוב לוגו SAPA 3

עיצוב לוגו SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

מודעה לעובדים. SAPA 4

מודעה לעובדים. SAPA 4

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

מיילר לעובדים SAPA 2

מיילר לעובדים SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

מודעה לעובדים. SAPA 3

מודעה לעובדים. SAPA 3

שלטונים ממותגים במתחם האוכל SAPA 2

שלטונים ממותגים במתחם האוכל SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 4

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 4

עיצוב שלטונים, מתחם אוכל SAPA 2

עיצוב שלטונים, מתחם אוכל SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 2

עיצוב שילוט. SAPA 2

עיצוב שילוט. SAPA 2

שילוט למתחם השונים. SAPA 2

שילוט למתחם השונים. SAPA 2

שילטוני אוכל. SAPA 2

שילטוני אוכל. SAPA 2

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 3

מודעה פנימית לעובדים. SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב קוליסה, שילוט SAPA 3

עיצוב שלטונים, מתחם אוכל SAPA 2

עיצוב שלטונים, מתחם אוכל SAPA 2

מייל לבחירת האומן המועדף SAPA 3

מייל לבחירת האומן המועדף SAPA 3

שילטונים, מתחם אוכל SAPA 4

שילטונים, מתחם אוכל SAPA 4

מודעה לעובדים. SAPA 4

מודעה לעובדים. SAPA 4

כרטיס כניסה דיגיטלי. SAPA 3

כרטיס כניסה דיגיטלי. SAPA 3